Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego TGhome

W celu realizacji normatywnych obowiązków ciążących na TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak spółka jawna jako przedsiębiorcy, w związku z oferowaniem zawierania umów na odległość wprowadza się niniejszy regulamin. Niniejszy regulamin, jest regulaminem zgodnym z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także innymi aktami normatywnymi dotyczącymi zawierania umów na odległość. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Klientów detalicznych TOM-GAST, zarówno mających status konsumentów, jak i podmiotów niemających tego statusu, a dokonujących zamówień na podstawie niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin nie wyłącza uprawnienia do określania postanowień w drodze indywidualnych uzgodnień (negocjacji) z TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi.


POJĘCIA UŻYWANE W REGULAMINIE (SŁOWNICZEK)

1. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.tghome.pl;
2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego tghome, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
3. Konsument - klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę ze Sprzedawcą w Sklepie internetowym tghome w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132.) – dalej jako Kodeks Cywilny)
4. Sprzedawca - TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź ; posługujący się NIP 729-22-96-487, REGON 471703159 oraz wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195960 posługujący się numerem telefonu +48 42 674 85 87 a także adresem poczty elektronicznej tomgast@tomgast.pl
5. Umowa - umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu tghome w następstwie złożenia zamówienia przez Klienta;
6. Umowa na odległość - umowa zawarta z konsumentem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
7. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania ze sklepu internetowego tghome przez Klienta detalicznego, w szczególności zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym tghome, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji i rozpatrywania reklamacji.
8. Zamówienie - złożona przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej oferta zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 oraz 66 1 Kodeksu Cywilnego;
9. Koszyk - funkcjonalność Sklepu internetowego tghome, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia przed jego złożeniem, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
10. Produkt - każda rzecz prezentowana do sprzedaży w sklepie internetowym tghome;
11. Informacja o produkcie - informacja znajdująca się przy obrazie Produktu, stanowiąca opis najważniejszych cech i właściwości danego produktu i umożliwiający Klientowi zapoznanie się z cechami i właściwościami produktu;
12. Załączniki – załączniki do niniejszego Regulaminu, w szczególności wzór formularza odstąpienia od umowy;


INFORMACJE OGÓLNE
13. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego tghome, składania Zamówień na Produkty dostępne w sklepie internetowym tghome, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
14. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego tghome dostępnego pod adresem www: http://sklep.tghome.pl/ jest TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź; posługujący się NIP 729-22-96-487, REGON 471703159 oraz wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195960 posługujący się numerem telefonu +48 42 674 85 87, a także adresem poczty elektronicznej tomgast@tomgast.pl;
15. Sklep internetowy tghome umożliwia zawieranie Umów sprzedaży detalicznej Produktów za pośrednictwem sieci globalnej Internet;
16. Dla korzystania ze Sklepu internetowego tghome niezbędne jest posiadanie:
- komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Internet Explorer, (d) Opera lub (e) Safari;
- jednej z przeglądarek, o których mowa w ppkt. (i) powyżej;
- dostęp do Internetu;
- aktywne konto e-mail.
17. Wszystkie Produkty prezentowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
18. Sprzedawca dostarcza Klientowi produkty wolne od wad fizycznych i prawnych;
19. W przypadku komunikacji telefonicznej Klienta ze Sprzedawcą, Klient ponosi koszty połączenia według stawek określonych przez właściwego operatora.
20. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
21. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu zagwarantowanie uprawnień służących Klientowi, w szczególności nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z jakimkolwiek przepisem powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132.) oraz – w stosunku do Klientów będących Konsumentami - ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
23. Do umów zawarty za pośrednictwem sklepu internetowego tghome stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
24. W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem Konsumentowi służy uprawnienie do polubownego rozstrzygnięcia sporu poprzez:
- wystąpienie do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta;
- wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
- wystąpienie do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego;
- mediację;
- Konsument jest nadto uprawniony do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą w Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej po numerem telefonu 800 007 707.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
25. Zamieszczone na Stronie internetowej sklep.tghome.pl Informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66 1 kodeksu cywilnego -. i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego Zamieszczone na Stronie Internetowej sklep.tghome.pl ceny produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
26. Sprzedawca może zmienić asortyment Produktów w sklepie internetowym, ich ceny oraz koszty dostawy. Nie zmieni to Umowy sprzedaży zawartej przed powyższymi zmianami.
27. Klient może składać zamówienia stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 oraz 66 1 kodeksu cywilnego skierowaną do Sprzedawcy każdego dnia tygodnia dwadzieścia cztery godziny na dobę.
28. Złożenie zamówienia wymaga:
- zalogowania do sklepu internetowego tghome lub wyboru opcji „kupuj bez logowania się”;
- wyboru produktu na Stronie produktowej oraz zatwierdzenia wyboru przyciskiem "Koszyk";
- wyboru formy dostawy;
- wyboru formy zapłaty ceny;
- podania danych osobowych odbiorcy produktu oraz adresu pod który produkt ma zostać dostarczony;
- podania danych do wystawienia faktury, o ile Klient oczekuje wystawienia faktury VAT;
- zatwierdzenia złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku "zamawiam i płacę" na stronie Koszyka.
29. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia Produktu Klientowi.
30. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie jest równoważne jego przyjęciu. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zamówienia nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu jego otrzymania (nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania Zamówienia) na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty.
31. Po złożeniu Zamówienia nie ma możliwości modyfikacji Zamówienia.
32. Produkty są wysyłane do Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zapłaty ceny przez Klienta lub wyboru innej formy płatności.
33. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktów.
34. Dostawy realizowane są przez Sprzedającego tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
35. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- przedpłata - przelew środków pieniężnych na konto bankowe nr 56175010930000000010359961 Tom-Gast Sp. J. , określając tytuł wpłaty i podając nr zamówienia
- za pobraniem - płatność przy odbiorze towaru
- płatność przez system PayU
- płatność za pomocą karty kredytowej (Mastercard, VISA) przez system PayU
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru
36. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie automatycznie wygasa.
37. Zamówienie jest wysyłane poprzez przesyłkę kurierską. Koszt wysyłki pokrywa Klient:
- Zamówienie do 100 zł: 15 zł brutto koszty wysyłki
- Zamówienie powyżej 300 zł: bez opłat
- Przesyłka za pobraniem: opłata + 6,00 brutto zł (niezależnie od wartości zamówienia).
38. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie nie będzie możliwa z uwagi na działanie siły wyższej lub przypadki losowe, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedający skontaktuje się niezwłocznie z Klientem celem ustalenia dalszych losów Zamówienia. W przypadku braku możliwości dostawy Zamówienia, Sprzedający zwróci Klientowi uiszczone przez niego koszty (Cenę Produktu i koszty dostawy, jeżeli zostały one poniesione).
39. Przez miejsce wydania Produktu rozumie się miejsce wskazane przez Klienta w złożonym Zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt; wydanie następuje w momencie, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;


RĘKOJMIA ZA WADY, REKLAMACJE
40. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
41. W przypadku, gdy produkt posiada wadę fizyczną lub prawną klientowi przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień przewidzianych na wypadek wady rzeczy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności z art. 556 1 i nast. k.c.
42. Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Produktu.
43. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
44. Klient będący Konsumentem ma także prawo, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na Produkt na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
45. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
46. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
47. Miejscem właściwym do złożenia reklamacji jest Dział Reklamacji ul. Beskidzka 123/125; 91-610 Łódź.
48. Reklamacje mogą być składane, w szczególności:
- telefonicznie pod numerem 42 674 85 87 - elektronicznie na adres poczty email sprzedawcy: sklep@tghome.pl
- osobiście w Dziale Reklamacji ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610;
- pisemnie, poprzez przesyłanie reklamacji na adres Działu Reklamacji Sprzedawcy, ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610;
49. W zgłoszeniu reklamacji klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, okoliczność uzasadniającą złożenie reklamacji, datę stwierdzenia wadliwości produktu. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien odesłać na koszt sprzedawcy produkt będący przedmiotem reklamacji.
50. Sprzedawca udzieli odpowiedzi Klientowiwraz z podaniem stanowiska w odniesieniu do żądań zawartych w reklamacji w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi na reklamacje uznaje się, iż została ona przez Sprzedawcę przyjęta jako zasadna.
51. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.


ZWROT - UPRAWNIENIA DO ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ ZE SPRZEDAWCĄ
52. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego tghome Umowę sprzedaży Produktu (umowa zawarta na odległość), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
53. Bieg czternastodniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
54. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail (droga elektroniczna) lub w formie pisemnej.
55. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres poczty elektronicznej (email) sklep@tghome.pl lub listownie na adres Tom-Gast Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź.
56. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i którego kopia została wysłana do Konsumenta z produktem oraz który dostępny jest na stronie sklepu internetowego tghome.
57. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną. Potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy wysyłane jest na adres e-mail, podany przez Konsumenta w zamówieniu lub inny adres wskazany przez Konsumenta w złożonym
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jako właściwy do przesłania potwierdzenia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
58. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
59. W przypadku odstąpienia od umowy konsument obowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu produktu wystarczy odesłanie produktu przed upływem czternastodniowego terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim.
60. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów stanowiących przedmiot umowy, od której odstąpił.
61. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
62. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
63. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
64. Sprzedawca - Tom-Gast Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź jest administratorem danych osobowych klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
65. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy oraz w celu realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji, rozliczeń, a także w celach archiwalnych.
66. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe klienta:
- imię i nazwisko;
- adres;
- numer telefonu;
- adres poczty elektronicznej.
67. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych klienta, w szczególności poprzez stosowanie środków ochronnych niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych. W zakresie ochrony danych osobowych sprzedawca realizuje wszelkie wymagania normatywne wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
68. Sprzedawca stosuje zabezpieczenia uniemożliwiające osobom nieuprawnionym dostęp, uzyskiwanie oraz ujawnianie danych osobowych klientów.
69. Klientowi przysługuje uprawnienie do dostępu do jego danych, żądania ich poprawy, modyfikacji i usunięcia.
70. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
71. Adres poczty elektronicznej klienta może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia zamówienia.
72. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu uprawnienia do opisów, fotografii, rysunków, szkice znajdujących się na stronie internetowej pod adresem sklep.tghome.pl. Treści zawarte na stronie sklep.tghome.pl w tym, w szczególności wszelkie opisy, fotografie, rysunki, szkice nie mogą być wykorzystywane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody sprzedawcy, w szczególności nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części.
73. Do umów zawartych pomiędzy sprzedawcą, a Klientem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
74. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Klientów drogą mailową. Regulamin wiąże od chwili umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 22.08.2017

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl